BEST IN DESIGN Zlín

BEST IN DESIGN Zlín

Uzávierka: 13. február 2017 (pondelok), 14:00
Miesto: Zlín, Česká republika

8. ročník medzinárodnej ceny dizajnu.
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré v tomto roku dosiahli vek 30 rokov a mladší,  jednotlivci a autorské kolektívy, pričom prihlásenie nepodlieha žiadnemu poplatku. Do súťaže môžu byť prihlásené iba tie návrhy, ktoré vznikli po 1. januári 2015 a ktoré sa nezúčastnili predchádzajúcich ročníkov.
Súťažiť sa bude v týchto kategóriách:
1. Industrial dizajn (dizajn strojov a zariadení, dizajn nástrojov, transportdizajn a pod.)
2. Produktový dizajn (dizajn veľkosériových výrobkov, dizajn interiéru a nábytku a pod.)
3. Odevný dizajn (dizajn odevu, dizajn textilnej tvorby, dizajn obuvi a galantérie, dizajn šperkov a pod.) 
4. Komunikačný dizajn (dizajn grafiky a ilustrácie, nové médiá, webové animácie a pod.)

TERMÍNY SÚŤAŽE
dátum vyhlásenia: 23. 11. 2016
dátum odovzdania návrhov osobne, kuriérom alebo poštou: 13. 2. 2017, 14.00
elektronické prihlášky: 13. 2. 2017, 24.00  
Zasadanie poroty: marec 2017

Výsledky súťaže budú vyhlásené na tlačovej konferencii v rámci Zlin DesignWeek.

Súťažné návrhy je možné odovzdať osobne, elektronicky prostredníctvom formulára na webových stránkach www.bestindesign.cz a poštou na nosiči CD / DVD 
na adresu
Nadačný fond Martiny a Martina Ružičkovcov,
Zlín, 2. mája 2384,
PSČ: 760 01
Súťažné návrhy na nosiči CD / DVD je možné odovzdať ktorýkoľvek pracovný deň od verejného vyhlásenia súťaže v čase medzi 8.00 až 15.00 hod v sídle vyhlasovateľa v Zlíne, 2. mája 2384.

Členovia poroty budú zverejnení na webových stránkach http://www.bestindesign.cz/ do konca januára 2017.

OCENENIE V SÚŤAŽI
Cena Best in Design
Porota udelí autorovi / kolektívu autorov najlepšie vyhodnoteného súťažného návrhu titul "Best in Design 2017". S týmto ohodnotením je spojená finančná odmena celkom vo výške 4 00 eur (zahŕňa už aj finančnú odmenu za víťazstvo v kategórii).
Autor víťazného návrhu v každej súťažnej kategórii dostane finančnú odmenu vo výške 1 000 eur a možnosť zúčastniť sa stáže v poprednej dizajnérskej firme daného odboru.
Autor súťažného návrhu, ktorý obsadí 2. miesto v jednotlivej súťažnej kategórii, získa finančnú odmenu vo výške 300 eur.
Autor súťažného návrhu, ktorý obsadí 3. miesto v jednotlivej súťažnej kategórii, získa 100 eur.
Zvláštne ceny a Čestné uznania
Porota si vyhradzuje právo udeliť dve zvláštne ceny v súťaži Best in Design. S udelením zvláštne ceny je potom spojená finančná odmena vo výške 200 eur.
a) Award for Innovation - sociálne, ekologické, technologické, materiálne inovácie naprieč kategóriami
b) Expert Award - cena je určená pre autorov výstav, teoretikov dizajnu a autorov kníh, ktorí sa výrazne zaslúžili o vnútornú diskusiu v odbore alebo mapujú jeho históriu. Porota môže takisto udeliť vybraným súťažným návrhom čestné uznanie.

V rámci súťaže budú prípadne vyhlásené aj ceny jednotlivých spolupracujúcich subjektov. Aktuálny zoznam týchto cien bude zverejnený na webe súťaže http://www.bestindesign.cz/.
Viac: http://zlindesignweek.com/bestindesign/wp-content/uploads/2016/11/best_in_design_2017_propozice.pdf#page=1&zoom=auto,-158,246