Kancelária verejného ochrancu práv opätovne vyhlasuje súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl

Kancelária verejného ochrancu práv opätovne vyhlasuje súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl

Uzávierka: 3. jún 2019 (pondelok), 16:00
Miesto: Slovensko

Kancelária verejného ochrancu práv opätovne vyhlasuje súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činnosti kancelárie.
Predmet súťaže ostáva nezmenený a je ním návrh nového loga alebo rozpoznávacieho prvku a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu kancelárie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch a tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.
V rámci nového vyhlásenia súťaže sa mení spôsob doručenia návrhov, a to na CD/DVD/USB len poštou alebo osobne. Na prihlásenie do súťaže je potrebné splniť všetky súťažné podmienky, priložiť prílohy (ktorých vzory nájdete v súťažných podmienkach) a vypracovať zadanie. Upozorňujeme na doplnenie zadania o verziu loga pre formálnu komunikáciu.

Skontrolujte si prihlasovaný návrh
Radi by sme vám prihlasovanie do súťaže uľahčili, pripravili sme preto pre vás „checklist“ dokumentácie, ktorú je potrebné pri prihlasovaní návrhu predložiť.

Nezabudnite v rámci prihlasovania do súťaže pripojiť:
• prihláška do zadávania zákazky, vrátane vyhlásenia o splnení podmienok účasti
• vyhlásenie účastníka o súhlase s podmienkami súťaže, vrátane návrhu zmluvy
• vyhlásenie účastníka o súhlase na použitie návrhu
• vyhlásenie účastníka o (spolu)autorstve predloženého návrhu/-ov
• vyhlásenie účastníka o záväzku spoluautorov a splnomocnenie na zastupovanie (ak sa uplatňuje)
• (anonymný) súťažný návrh
• cenový návrh

Viac informácií tu.