Talenty novej Európy

Talenty novej Európy

Trvanie: 11. október 2011 - 15. november 2012
Miesto: Slovensko

Uzávierka: 15. 11. 2012.
Informácie a prihlášky: http://www.tne.sk/, http://www.cef.sk/ a http://www.slovnaft.sk/.
Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a. s. otvárajú 6. ročník spoločného grantového programu Talenty Novej Európy, na ktorý v tomto roku vyčlenili 66 000 eur. Uchádzať sa o finančný grant môžu mladí ľudia do 25 rokov, ktorí vynikajú svojím talentom v oblasti umenia, vedy a športu. Podpora z grantového programu je určená pre jednotlivcov. Žiaci a študenti musia preukázať svoje nadanie umiestnením na 1. až 3. mieste v celoslovenskej súťaži alebo na 1. až 10. mieste v medzinárodnej súťaži, ktorou sa rozumie súťaž s účastníkmi z minimálne troch rôznych krajín.

Prihlášku je možné zaslať elektronicky cez http://www.tne.sk/ alebo poštou (v dvoch identických sériách).
Každá prihláška musí obsahovať:

  1. vyplnený formulár prihlášky,
  2. povinné prílohy.

V prípade, že prihláška nebude úplná, bude automaticky vylúčená. Vyplnené a podpísané prihlášky je potrebné zaslať poštou na adresu: Stredoeurópska nadácia, Sasinkova 12, 811 08 Bratislava – obálku treba označiť Talenty Novej Európy – Umenie a Veda.

Odborná porota zložená z renomovaných umelcov a vedcov vyhodnotí určí užší okruh súťažiacich, ktorí postúpia do 2. Kola. V 3. kole budú nadaní mladí ľudia hodnotení na základe prezentácie svojho talentu naživo pred porotou. Z nich porota vyberie Talenty Novej Európy, ktoré získajú grant od Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a. s.