Otvorená výzva Slovenského centra dizajnu

Otvorená výzva Slovenského centra dizajnu

Trvanie: 11. október 2011 - 15. november 2011

OTVORENÁ VÝZVA SLOVENSKÉHO CENTRA DIZAJNU


Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov a dizajnérske štúdia k predkladaniu výstavných projektov do Výstavno – informačného bodu SATELIT na rok 2012.

Galéria SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Neváhaj, prihlás svoj projekt a možno sa práve on stane jedným zo štyroch, ktoré dostanú šancu prezentovať sa v SATELITE. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projekty prezentujúce tvorbu viacerých dizajnérov či štúdií pred monografickými výstavami a projekty viaczdrojového financovania. Výzva je otvorená i pre študentské projekty. Víťazné projekty vybrané odbornou komisiou budú zaradené do výstavného plánu na rok 2012. Deadline na zasielanie projektov je 15. 11. 2011!

Podmienky:
- výzva sa vzťahuje len na profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn), môžu byť aj zo zahraničia
- výzva sa nevzťahuje na projekty prezentujúce tvorbu jedného autora
- projekt musí mať kurátora
- uprednostňované budú projekty s viaczdrojovým financovaním
- k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok

K zaslaným projektom treba pripojiť:
- vyplnený prihlasovací formulár
- popis projektu
- požiadavky na technické zabezpečenie
- životopisy kurátora a umelcov
- portfólio alebo obrazová dokumentácia tvorby autorov (môže byť v elektronickej podobe na CD)
- predbežný finančný rozpočet projektu

S výhercami SCD uzatvorí zmluvu, v ktorej budú dohodnuté ďalšie podrobnosti týkajúce sa realizácie projektov.

Projekty zasielajte poštou na adresu:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo námestie 12
P.O.BOX 131,
814 99 Bratislava

Termín uzávierky zasielania projektov: 15. 11. 2011
(rozhoduje pečiatka pošty)

Projekty nespĺňajúce podmienky alebo zaslané po termíne uzávierky budú vylúčené.

O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie.
Viac informácií o Výstavno - informačnom bode SATELIT, pôdorys, fotografie nájdete na: www.scd.sk

Kontaktná osoba: Silvia Kružliaková, silvia.kruzliakova@scd.sk

Formulár na stiahnutie tu