Plán výstav 2018

Plán výstav 2018

Trvanie: 1. január 2018 - 31. december 2018
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Názov: #textil
Termín: 8. december – 24. január
Koncepcia: Blanka Cepková, Beáta Gerbocová

Prezentácia aktuálnej tvorby študentov, absolventov a pedagógov ateliéru Textilnej tvorby v priestore bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Východiskom ateliéru, ktorý vedie doc. MA Blanka Cepková,
je zameranie sa na textíliu ako na mnohotvárne médium, ktoré ponúka možnosti tvorby od unikátnej textílie až po mäkkú plastiku. Program ateliéru je zameraný na autorskú tvorbu, prácu s osobnými konceptmi, na textíliu ako súčasť architektúry určenú do konkrétneho interiéru alebo exteriéru. Súčasťou programu je aj autorský dizajn s dôrazom na jeho koncept, ako napríklad textilný doplnok alebo textilný šperk. Študenti experimentujú s tradičnými textilnými technikami, no pracujú aj s presahmi do iných médií a nových technológií. Výstava v Satelite nadväzuje na výstavu ateliéru Textile Experiences, ktorá sa konala na prelome rokov 2016/2017 v Textilnom centre Haslach.

Názov: CE ZA AR 2017
Termín:  1. február – 28. február
Koncepcia:  Slovenská komora architektov

Výstava nominantov a laureátov 16. ročníka Ceny za architektúru CE ZA AR 2017. Tradícia ceny, ktorou
sa oceňujú profesionálne výkony – architektonické diela členov a členiek Slovenskej komory architektov,
je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote na Slovensku a dá sa povedať, i v širšom západoeurópskom priestore. Cieľom ceny je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok, voči verejnosti. Záštitu nad 16. ročníkom Ceny za architektúru prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Ceny boli udeľované v piatich kategóriách: Rodinné domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér. Udelené bolo aj ocenenie Patrón architektúry za osobitý prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom.

Názov: Revitalizácia Hurbanových kasární
Termín:  8. marec – 29. marec
Koncepcia:  Architekti Šebo Lichý, STU BA

Projekt je spoluprácou profesionálneho architektonického štúdia Architekti Šebo Lichý a študentov Fakulty Architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorí jeden semester pracovali na zadaní revitalizácie Hurbanových kasární na Kollárovom námestí v Bratislave. Architektonický ateliér je tvorcom občianskeho združenia Mesto na úrovni, ktoré má za sebou projekt prekrytia diaľnice na Einsteinovej ulici a prepojenie Petržalky s nábrežím či projekt revitalizácie Mickiewiczovej ulice, ktorý bol rovnako kooperáciou
so študentmi FA STU, a ktorý bol prezentovaný v Satelite.

Názov: Automat na výstavu.
Československý pavilón na Expo 67 v Montreale
Termín: 12. apríl – 20. jún
Koncepcia: Daniela Kramerová a Terezie Nekvindová

Automat na výstavu pripomenie druhú z trojice povojnových prezentácií Československa na svetových výstavách. Názov projektu evokuje výraznú atrakciu pavilónu, interaktívny biograf Kinoautomat
s Miroslavom Horníčkom, ale predovšetkým slúži ako metafora pre situáciu, v ktorej naša montrealská účasť vznikala. Po Expo 58 v Bruseli sa československé výstavníctvo etablovalo ako špeciálny odbor architektúry
a úžitkového umenia, niektorí autori o ňom dokonca uvažovali ako o novom umeleckom médiu. Expo 67 sa vo svojej dobe stalo v Československu akýmsi etalónom pre kvalitné prevedenie výstavníckych expozícií, bolo však aj symbolom rutinného prístupu vedúceho k oslabeniu. Rovnomennú odbornú publikáciu, ktorá je prvou monografiou čs. pavilónu na Expo 67, vydáva Galéria výtvarného umenia Cheb a Akadémia výtvarných umení v Prahe. Výstavu dopĺňa zvuková intervencia architekta výstavy a umelca Pavla Sterca. Výstava je putovná, do Satelitu prichádza po prezentáciách v Galérii výtvarného umenia v Chebe a Moravskej galérii v Brne.

Názov: AT343 VŠVU
Termín: 28. jún – 13. júl
Koncepcia: Pavol Dendis, VŠVU

Výstava absolventských prác študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia ateliéru odevného dizajnu - Ateliér 343 Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, pod vedením profesorky Júlie Sabovej akad.mal. Ide o prezentáciu odevných kolekcií, ktoré budú vytvorené študentmi počas akademického roka 2017/2018. Výstava bude nadväzovať na absolventskú prehliadku, ktorá sa uskutoční na prelome mesiacov máj a jún 2018. Cieľom výstavy je samotná prezentácia kolekcií, za účelom bližšieho kontaktu študentov s návštevníkmi galérie. Výstava oboznámi verejnosť s aktuálnou mladou módnou tvorbou na Slovensku a zároveň propaguje čerstvých absolventov magisterského stupňa štúdia pre potenciálnych zákazníkov. Cieľom ateliéru je i motivovať absolventov stredných škôl k štúdiu na VŠVU, keďže mnoho z nich uprednostňuje zahraničné školy.

Názov: Letná akadémia módy
Termín: 16. júl - 1. august
Koncepcia: Slovak Fashion Council

Týždenná letná akadémia módy pre deti je vzdelávaco-rozvojovou aktivitou pre deti, ktorú organizuje Slovak Fashion Council už štvrtý rok, z toho tretí krát v Satelite. Cieľom denného tábora je ukázať deťom aké to je byť módnym návrhárom a predstaviť im svet módy aj zvnútra so všetkými rôznorodými aktivitami a profesiami. Na akadémiu priamo nadväzuje výstava prác, vytvorených deťmi v spolupráci s módnymi návrhármi, lektormi, asistentmi a ďalšími odborníkmi počas týždňa Letnej akadémie módy. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená od 21. júla do 1. augusta 2018.

Názov: Neviditeľné mestá
Termín:  9. august – 29. august
Koncepcia:  Andrea Gogová

Interaktívna multimediálna remediácia častí ergodického literárneho textu Itala Calvina - Neviditeľné mestá spojená s Benátkmi. Inštalácia spája časti mesta s časťami remedializovaného textu ergodickej literatúry, ktorý na toto mesto odkazuje. Divák v galérii sa náhle ocitá v Benátkach, ktoré sú mu reprezentované topograficky (pomocou GPS bodov) ako umiestnený text experimentálnej literatúry Itala Calvina – Neviditeľné mestá. Interaktívna, multimediálna výstava „Neviditeľné mestá“ je prototyp série multimediálnych výstav, ktorý sa zaoberá kritickými otázkami spojenými s (post)digitálnou dobou. Tento kritický pohľad sa vzťahuje k problematike nového modelu umeleckého výrazu, interaktivite a formácii komunít. Autorka v projekte spolupracuje s programátorom Tomášom Ludwigom, hercom Igorom Krempaským a projekt kurátorsky zastrešuje Zuzana Husárová.

Názov: Ľubomír Krátky
Termín: 6. september – 3. október
Koncepcia: Slovenské múzeum dizajnu

Retrospektívna monografická výstava prác grafika a grafického dizajnéra Ľubomíra Krátkeho. Výstava, ktorá bude sprievodným podujatím Trienále plagátu Trnava, predstaví autorovu knižnú tvorbu a kaligrafiu.

Názov: Ivan Čobej /BRIK – Cena Fóra dizajnu 2016
Termín:  11. október – 28. november 2018
Koncepcia:   Slovenské centrum dizajnu

Výstava držiteľa Ceny Fóra dizajnu 2016 Ivana Čobeja, ktorý sa na výstave prezentoval sústavou nábytku z produkcie firmy BRIK. Ivan Čobej je dizajnér a spolumajiteľ tejto slovenskej firmy, ktorá vznikla v 90. rokoch minulého storočia, a ktorej základný kameň je postavený na precíznom remeselnom spracovaní. Spoločnosť si v priebehu svojej 22 ročnej histórie vytvorila svoj jedinečný a nezameniteľný štýl výrobkov s dôrazom na dizajn, kvalitu a komfort.

Názov: LET 116
Termín:  6. december – 31. január 2019
Koncepcia:   Slovenské centrum dizajnu

Výstava predstaví prípravné fázy veľkého projektu, na ktorom Š. Klein pracoval posledných 25 rokov, predovšetkým kresbové návrhy, ale aj modely čiastkových technických riešení, ktoré sú unikátnym príspevkom výslednej  realizácie – Aeromobil 1 – 3. Cieľom je predstaviť uvažovanie dizajnéra, pre ktorého je z hľadiska výsledného dizajnu experimentálneho dopravného prostriedku rovnako dôležité technické riešenie aj vizuálna stránka, ktorá komunikuje.