Plánované výstavy v druhom polroku 2015

Plánované výstavy v druhom polroku 2015

Trvanie: 16. júl 2015 - 10. január 2016
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Dizajn a architektúra – kontexty, kontakty a presahy
Kritické myslenie v teórii a praxi. Slovensko 2005 - 2015
Termín: 16. júl – 13. september
Koncepcia:  Irena Dorotjaková, Katarína Lauková Zajíčková, Zuzana Šebeková, Katarína Trnovská

Výstava sleduje prácu dizajnéra / architekta od skice po realizáciu s cieľom objasniť procesy a myšlienkové postupy ukrývajúce sa v pozadí každého produktu. Zámerom je ukázať dizajn / navrhovanie / tvorbu
vo všetkých jednotlivostiach a pomocou „story behind“ vyvrátiť predstavu o dizajne ako o nositeľovi vizuality
a štýlu v konzumnej spoločnosti. Dôležitou súčasťou výstavy je zmapovanie spôsobov navrhovania produktov
a prototypy nielen pre sériovú výrobu, s cieľom poukázať na súčasný stav priemyselného dizajnu na Slovensku a taktiež sprostredkovať teoretický základ rôznych konceptov a prístupov k navrhovaniu / tvorbe
v širších spoločensko-kultúrnych, ako aj politicko-ekonomických súvislostiach a motivovať relevantných aktérov k odbornému diškurzu.

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru – Držiteľ Ceny Fóra dizajnu 2014
Termín: 17. september – 4. október
Koncepcia: Martin Hartiník, Roman Hrčka

Prezentácia prác študentov odborov Kameňosochárstvo a Dizajn a tvarovanie dreva z bratislavskej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. Študenti, pod vedením Martina Hartiníka a Romana Hrčku, získali
za svoju tvorbu odprezentovanú na výstave Fórum dizajnu 2014 v Nitre cenu, ktorá víťazovi zaručuje samostatnú výstavu v Satelite v nasledujúcom kalendárnom roku.

Škola základ života II
Termín: 8. október – 1. november
Koncepcia: Mária Rišková, Maroš Schmidt, L. Pemčáková, Ľ. Longauer

Druhé pokračovanie výstavy v koncepcii kurátorov Slovenského múzea dizajnu a externých spolupracovníkov nadväzuje na výstavu, ktorá sa v Satelite konala na prelome októbra a novembra 2014. Výstava venovaná konfrontácii študentských prác známych slovenských a českých dizajnérov, tento krát narodených po roku 1950, s ich profesionálnou tvorbou je sondou do zbierok SMD. Prezentácia rôznorodých autorov dokumentuje široký význam pojmu dizajn, ktorý má presahy do úžitkového umenia, architektúry, fotografie, konceptuálneho umenia, scénografie a iných výtvarných odborov.

Obchodná 1984 - 2014
Termín: 5. november – 22. november
Koncepcia:   Ľubomír Stacho

Fotografický projekt predstavujúci dlhoročné dokumentovanie výkladov jednotlivých prevádzok
na Obchodnej ulici v Bratislave. Ľubomír Stacho na fotografiách, najskôr analógovým a neskôr digitálnym fotoaparátom, zachytáva vizuálne prezentácie jednotlivých prevádzok, ktoré však odkazujú i na charakteristiky a rituály predošlého a súčasného politického režimu. Súčasťou projektu je aj publikácia vydaná
v decembri 2014, v ktorej sú fotografie doplnené textami teoretikov umenia, sociológa, filozofa a historičky umenia.

Jozef Dóka ml.
Termín: 26. november  – 17. január
Koncepcia:   Ľubomír Longauer

Výstava zakladateľa Trienále plagátu Trnava bude sprievodnou akciou k aktuálnemu ročníku tohto podujatia. Akademický maliar Jozef Dóka mladší bol aktívnym výtvarníkom, plagátistom, iniciátorom Trienále plagátu
v Trnave a prvým a neskôr čestným predsedom jeho Organizačného výboru. Bol takisto členom občianskeho združenia Poster.