Plánované výstavy v prvom polroku 2015

Plánované výstavy v prvom polroku 2015

Trvanie: 18. december 2014 - 12. júl 2015
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Dizajnér – kritik, editor, komentátor
Výstava k 15. výročiu Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU
Termín: 18. december – 25. január
Koncepcia: Katarína Lukić Balážiková, Katarína Gatialová, Open Design Studio, o.z.

Výstava prostredníctvom konkrétnych projektov prezentuje na Slovensku málo známu, ale veľmi aktuálnu metódu kritickej praxe v grafickom dizajne. Vystavené projekty ako aj informačný a edukatívny kontext výstavy majú za cieľ motivovať dizajnérov, aby videli zmysel vizuálneho komentovania a kritického postoja k témam, ktoré rezonujú v súčasnosti našou spoločnosťou. Zámerom je aj kultivácia súčasnej generácie mladých grafických dizajnérov a zmobilizovanie ich k aktívnej účasti na občianskych procesoch pomocou dizajnového prejavu. Výstava predstavuje niekoľko diel a projektov, ktoré sú relevantnými ukážkami kritickej praxe v domácom aj medzinárodnom kontexte.

Kruhy na vode 2014
8. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo
Termín:  29. január - 22. február
Koncepcia:  Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave

Prezentácia ocenených súťažných prác 8. ročníka súťaže Kruhy na vode, ktorú pravidelne organizuje ÚĽUV v Bratislave vyjadrujúc presvedčenie, že remeselný dizajn, dizajn orientovaný na remeslo, teda dizajn podčiarkujúci kultúru ručnej výroby úžitkových a dekoratívnych predmetov je v súčasnej dobe hybnou silou inovácií aj pre oblasť ľudovej umeleckej výroby. Cieľom súťaže, ktorej výsledky boli oznámené v septembri 2014, je okrem iného stimulovať vznik nových, inovatívnych diel dizajnu a remesla, ktoré našli svoje zdroje inšpirácie v tradičnej výrobe a ľudovom umení Slovenska a podporovať spoluprácu a kreatívne partnerstvo dizajnérov, výtvarníkov s remeselníkmi orientovanými na tradičné remeslá a ľudové výroby na medzinárodnej úrovni.

Keramika – študenti bratislavskej a plzenskej vysokej školy
Termín:  27. február – 22. marec
Koncepcia:  Markéta Nováková, ateliér keramiky VŠVU Bratislava a Fakulta umění a designu, Západočeské univerzity v Plzni

Výstava prác študentov ateliérov keramiky na VŠVU Bratislava a Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, ktoré sa pohybujú v rozsahu od úžitkového dizajnérskeho predmetu cez práce voľného charakteru, ale vznikajú v odlišnom prostredí i zázemí. V tvorbe študentov, i na základe uvedených súvislostí možno nájsť podobnosti a odlišnosti v smerovaní oboch ateliérov. Zámerom výstavy je ich konfrontácia ale aj nadviazanie a prehĺbenie pracovných kontaktov, ktoré budú mať pozitívny vplyv na vývoj keramickej produkcie v budúcnosti.

Ako sa sedelo
Termín: 25. marec – 19. apríl
Koncepcia: Dagmar Koudelková, Katarína Hubová

Výstava Ako sa sedelo je reinštaláciou výstavy „Anonymní“ ohýbaný nábytek, ktorá sa konala v októbri 2014 v Zámku v Bystřici pod Hostýnem a venovala sa problematike ohýbaného nábytku, ktorý vznikal na českom trhu v priebehu povojnového desaťročia. Reinštaláciu výstavy v bratislavskej galérii Satelit využilo Slovenské centrum dizajnu na prezentáciu stoličiek vyrobených najúspešnejším a najväčším slovenským výrobcom nábytku druhej polovice 20. storočia, ktorým bol Tatra nábytok Pravenec.

Prípravný workshop pre prvý slovenský Bauhausfest
Termín workshopu: 23. apríl - 25. apríl
Termín vystavených prác v Satelite: 28. apríl - 10. máj
Koncepcia: Slovenské múzeum dizajnu, Goetheho inštitút v Bratislave, Design Week Bratislava, Stiftung Bauhaus Dessau

Samotnému Bauhausfestu predchádza workshop na tému „Papier + sen + stroj +zvuk“, v rámci ktorého Torsten Blume účastníkom predstaví scénickú tvorbu na Bauhause, ktorú viedol Oskar Schlemmer a vysvetlí im zásady tvorby kostýmov a tanca v štýle Bauhausu. Na workshope si účastníci vyrobia papierové kostýmy, rekvizity a spolu s majstrom zvuku si pripravia jedinečnú choreografiu, ktorú predstavia v júni na Bauhausfeste v rámci Bratislava Design Week.

Pracovný názov: projekt
Termín: 15. máj – 24. máj
Koncepcia: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Výstava prezentujúca projekt, do ktorého sú zapojené viaceré katedry bratislavskej VŠVU, konkrétne Katedra dizajnu, Katedra vizuálnej komunikácie a Katedra textilnej tvorby. Výstupmi projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne sú realizácie v podobe modelov a prototypov pre textilnú bytovú kultúru a odevnú produkciu (niektoré z nich prezentované počas absolventskej prehliadky 343 Fashion Show), funkčná maketa mestského automobilu, či multimediálny materiál pojednávajúci o vzťahu užívateľ verzus automobil alebo prototypy knižného dizajnu a nové sady písem – fontov.

Národná cena za produktový dizajn 2015
Termín: 30. máj - 12 júl
Koncepcia: Slovenské centrum dizajnu

Výstava predstavujúca verejnosti výsledky 12. ročníka súťaže Národná cena za dizajn formou prezentácie ocenených a výberu ostatných prihlásených prác. Obsahom výstavy budú práce profesionálnych dizajnérov a študentov z oblasti produktového dizajnu, nakoľko v tomto roku je po prvýkrát súťaž vypisovaná len pre produktový dizajn. Súčasťou výstavy bude prezentácia krátkych filmov o víťazoch NCD 2015.