Výzva k predkladaniu výstavných projektov

Výzva k predkladaniu výstavných projektov

Trvanie: 26. jún 2012 - 19. október 2012

Termín uzávierky: 19. 10. 2012.

Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov a dizajnérske štúdia a školy k predkladaniu výstavných projektov do Výstavného a informačného bodu SATELIT na rok 2013.

SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projetky prezentujúce tvorbu viacerých dizajnérov či štúdií pred monografickými výstavamia a projekty viaczdrojového financovania. Výzva je otvorená i pre študentské projekty. Víťazné projekty vybrané odbornou komisiou budú zaradené do výstavného plánu SATELITU na rok 2013.

Podmienky:

  • výzva sa vzťahuje len na profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn), môžu byť aj zo zahraničia
  •  uprednostňované budú projekty s viaczdrojovým financovaním
  •  k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok

K zaslaným projektom treba pripojiť:

  • popis projektu
  •  životopis

Slovenské centrum dizajnu poskytne:

  • výstavný priestor SATELIT na Dobrovičovej ulici 3 v Bratislave
  • technické vybavenie v rámci možností SCD
  • PR projetku prostredníctvom rozsiahlej databázy kontaktov a webovej stránky www.scd.sk
  • oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
  • stráženie výstavného priestoru po dobu trvania výstavy

Projekty zasielajte poštou na adresu:

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo námestie 12
P.O.BOX 131,
814 99 Bratislava

Termín uzávierky zasielania projektov: 19. 10. 2012
(rozhoduje pečiatka pošty)

O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do štyroch týždňov od zasadnutia komisie.
Viac informácií o Výstavnom a informačnom bode SATELIT, pôdorys, fotografie nájdete na: www.sdc.sk

Kontaktná osoba: 
Alexandra Niczová
manažérka Satelitu
satelitgaleria@gmail.com
+421 918 110 248