Divadelný plagát

Divadelný plagát

Trvanie: 4. august 2016 - 28. august 2016
Vernisáž: 3. august 2016 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

„15. bienále divadelného plagátu Rzeszów 2015 potvrdilo, akým silným prostriedkom komunikácie je plagát. Jeho aktuálnosť nespočíva len v informačnej hodnote a spôsobe umeleckého vyjadrenia spojeného
s reklamou umeleckého podujatia, ale aj v špecifickom prístupe k vizuálnemu stvárneniu jeho obsahu. Veľká časť divadelných plagátov na tohtoročnom bienále, ktoré boli vybrané na výstavu, reprezentuje trvalú aktuálnosť  média plagátu ako aj jeho ďalšieho kvalitatívneho rozvoja. Nielen ako nástroja propagácie 
a reklamy, ale predovšetkým ako komunikačného prostriedku, ktorý je schopný konštruktívne poskytnúť základné informácie  a správu o súčasnosti. Nielen tej, ktorá je zovšeobecňovaná a zakódovaná v divadle, hudbe alebo filme, ale je aj súčasťou našich každodenných zážitkov. Plagát túto špecifickú schopnosť udržiava po celú dobu svojej existencie.

Autori plagátov kreatívne pracujú grafickým jazykom a jeho vizuálnymi možnosťami – inovatívne ich prispôsobujú komunikačných potrebám doby a autorským prístupom neustále prekračujú viditeľný horizont udalostí. Príjemným prekvapením pre mňa bolo veľmi veľké množstvo plagátov, ktoré ukázali toto analytické, kreatívne a kritické myslenie. Túto skutočnosť pripomínam predovšetkým z dôvodu, že rovnaké alebo podobné pravidlá sa vzťahujú aj na divadelné práce – vzájomné prepojenie posilňuje integritu medzi plagátom a divadelným predstavením, ktoré propaguje. Dobrý divadelný plagát nás inšpiruje nielen
k návšteve predstavenia, ale stimuluje aj našu zvedavosť, záujem o autora a jeho prezentáciu, riaditeľa, hercov, divadelnú produkciu, alebo tematické zameranie.

Bienále Rzeszów je medzinárodná konfrontácia plagátu, a to nielen v súvislosti s tvorivými prístupmi
a výrazmi v dizajne vizuálnej komunikácie, ale aj v súvislosti s kultúrnou a generačnou príslušnosťou – v tom vidím jeho zásadný prínos pre spoločnosť a súčasné hodnoty.“

Krzysztof Motyka, kurátor výstavy
Výstava je reinštaláciou 15. bienále divadelného plagátu Rzeszów 2015, ktoré sa konalo v Divadle Wandy Siemaszkowej, Rzeszów a v roku 2016 sa výstava reinštalovala v Dome poľskej kultúry vo Vilniuse
a v Armaturka Gallery v Ústí nad Labem.

Organizátori: Slovenské centrum dizajnu, Satelit, galéria dizajnu SCD, Divadlo Wandy Siemaszkowej, Rzeszów
Partner: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Kurátor: Krzysztof Motyka
Grafický dizajn: Róbert Paršo, Multitalent, s. r. o.
Hlavný mediálny partner: Designum
Mediálni partneri: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk, RTVS: Rádio_FM

Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk