Výstava požských grafických symbolov

Výstava požských grafických symbolov

Trvanie: 30. marec 2017 - 23. apríl 2017
Vernisáž: 29. marec 2017 (streda), 17:00
Miesto: galéria Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Výstava požských grafických symbolov je unikátny projekt, ktorý odhažuje neznámy príbeh dizajnu grafických symbolov v komunistickom Požsku v 50. a 60. rokoch, a zároveň prezentuje najnovšie a najzaujímavejšie požské symboly a vizuálne identifikácie po roku 2000. Výstava požských grafických symbolov teda prináša rekonštrukciou legendárnej expozície, ktorá obsahovala modernistické symboly z rokov 1945 – 1969, pričom jej súčasou sú tiež moderné logá a branding z rokov 2000 – 2015.

Výstava tak približuje históriu požskej úžitkovej grafiky a ukazuje jej súčasnú tvár. Zároveň konfrontuje úspechy požských nestorov dizajnu s najnovšími prácami z tejto oblasti grafického dizajnu.

Komisári výstavy: Patryk Hardziej, Rene Wawrzkiewicz.
Rada konzultantov: Ryszard Bojar, Marta Gawin, Viktoriya Grabowska, Michał Łojewski, Katarzyna Roj, Kuba Sowiński a Marcin Wolny.
Spolupráca pri tvorení výstavy: Tomasz Chšdzyński, Piotr Chuchla, Ewa Chudecka, Aleksander Drożdżewski, Artur Jewuła, Tomasz Jurecki, Ksawery Kirklewski, Marta Kowalska, Adam Nowiński, Marianna Paszkowska, Patrycja Podkoœcielny, Marta Sarnowska, Szymon Sawicki, Jagoda Sosińska, Kaja Stępkowska, Piotr Œliżewski, Nikola Trojnar, Julek Wierzchowski, Zuzanna Zamorska.
Grafický symbol: Karol Œliwka

Organizátori: Požský inštitút v Bratislave
Hlavní partneri projektu: Múzeum moderného umenia vo Varšave, Galéria Dizajn BWA Vroclav, Centrum designu Gdyňa, Oldschool Logo, Design-Crit
Kontakt pre médiá: Rene Wawrzkiewicz, rene@design-crit.pl


K vzniku výstavy

V roku 1969 v Združení požských umelcov výtvarníkov na Mazowieckej 11 vo Varšave bola otvorená expozícia, ktorá ako prvá prezentovala moderné grafické symboly, ktoré vznikli v Požsku po druhej svetovej vojne. Výstava vznikla z iniciatívy dvoch dizajnérov – Jana Hollendera a Stefana Bernacińského, pričom jej oficiálnym organizátorom bolo Oddelenie grafiky Združenia požských umelcov výtvarníkov.

Autori mohli prihlasova práce vytvorené v období od 1945 do 1969. Projekty boli rozdelené do troch kategórií: zrealizované a používané symboly; realizácie, ktoré sa zúčastnili štátnych súaží; a projekty navrhujúce zmeny v už existujúcich znakoch, teda tzv. modernizácie. Všetky práce posielali autori vo forme ručne vytvorených panelov s rozmermi 50 x 50 cm. Celkový počet poslaných projektov dosiahol 814 symbolov. Odborná komisia vybrala pre účely výstavy 335 symbolov. V máji 1969 sa konalo slávnostné otvorenie výstavy s účasou predstavitežov Združenia požských umelcov výtvarníkov, dizajnérov a početnej verejnosti.

Expozícia prezentovala mnohé symboly a znaky navrhnuté pre továrne, podniky, štátne inštitúcie, kultúrne podujatia, ako aj autorské návrhy a súažné práce, ktoré však nikdy neboli zrealizované. Na výstave tak návštevníci videli o. i. symboly a znaky Pekao, Požskej módy, Centrály naftových produktov, Obchodného domu Telimena či nepoužívané symboly, napríklad, zo súaže na nový znak Požských železníc.  Autormi prezentovaných grafických symbolov boli vtedajší poprední grafici vrátane takých osobností ako Ryszard Bojar, Roman Duszek, Jan Hollender, Emilia Nożko-Paprocka, Karol Œliwka, Leon Urbański a mnohí ďalší.

O expozíciu Prvej požskej celoštátnej výstavy grafických symbolov bol eminentný záujem a návštevníci ju videli hneď v niekožkých požských mestách vrátane Vroclavu a Poznane, a v zahraničí, napr. v Nemeckej demokratickej republike. Vďaka výstave, ktorá predstavila novú oblas úžitkovej grafiky v Požsku, výrazne narástol záujem o dizajn symbolov. Napriek tomu, že expozícia sama o sebe dosiahla vežký úspech, od konca 60. rokov nevznikla nijaká iná výstava ani publikácia, ktorá by si kládla za ciež komplexne zmapova históriu požských grafických symbolov či vizuálnych identifikácií.

V roku 2014 na Akadémii umení v Gdansku napísal Patryk Hardziej prácu s názvom Požské grafické symboly, ktorá mala charakter knižnej publikácie venovanej požským modernistickým symbolom. Projekt vyvolal v Požsku vežké ohlasy, a to najmä v prostredí grafických dizajnérov. V júli 2014 sa Patryk Hardziej a Rene Wawrzkiewicz rozhodli rekonštruova historickú expozíciu z roku 1969 a pripravili po takmer 50 rokoch ďalší, teda druhý ročník Požskej celoštátnej výstavy grafických znakov.

Organizátori sa rozhodli ukáza súčasnú tvár dizajnu znakov a symbolov, pričom referenčné súčasné obdobie vymedzili na roky 2000 – 2015. Až po roku 2000 sa dá totiž hovori o novej etape v dizajne úžitkovej grafiky. Toto obdobie tiež súvisí s profesionalizáciou prostredia grafických dizajnérov, ako aj s rozšírením nových metód a štandardov práce, ku ktorým patrilo používanie počítačov a internetu.

Do Druhej požskej celoštátnej výstavy grafických symbolov sa mohli účastníci prihlasova zaslaním projektu do jednej z troch kategórií: zrealizované symboly, nezrealizované symboly a študentské projekty. Do súaže bolo prihlásených 2814 prác. Organizátori sa rozhodli – podobne ako v roku 1969 – využi metódu selekcie a výberu prác na výstavu. Vznikla Rada konzultantov, ktorá vybrala pre účely výstavy 335 symbolov. Druhá požská celoštátna výstava grafických symbolov teda prezentuje najnovšie práce požských dizajnérov z rokov 2000 – 2015. Ide o prvú výstavu za takmer 50 rokov, ktorá komplexne prezentuje súčasné požské symboly, znaky a identifikácie.
Druhú požskú celoštátnu výstavu grafických symbolov videla široká umelecká verejnos v mnohých požských mestách vrátane Cieszyna, Jeleniej Góry, Gdyne, Kielc, Krakova, Varšavy, Vroclavu, Tarnówa či Zielonej Góry.

Viac informácií: http://www.owzg.pl/