Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku

Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku

Autor: Henrieta Moravčíková a kol.
Vydalo: Slovart 2013
Počet strán: 312
ISBN: 978-80-556-1056-6

Modern and Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in Slovakia.
Publikácia sa zaoberá kontroverznou témou slovenskej architektúry – vplyvom totalitného, resp. autoritatívneho režimu na architektonickú tvorbu. Zvláštnu pozornosť pritom venuje vzťahu modernosti a totalitarizmu či autoritarizmu. Na pozadí vybraných architektonických diel 20. storočia na Slovensku ukazuje premeny predstáv štátnej reprezentácie o formálnej stránke architektúry a reakcie architektov na tieto zmeny. Súčasne naznačuje, ako túto architektúru prijímala verejnosť v čase jej vzniku a ako ju hodnotí dnes s odstupom niekoľkých desaťročí. Analytické architektonicko-historické texty Henriety Moravčíkovej, Matúša Dullu, Petra Szalaya, Márie Topolčanskej, Kataríny Haberlandovej a Mariána Potočára dopĺňa bohatý archívny obrazový materiál a aktuálne fotografie Olji Triaška Stefanovičovej. Výnimočnú grafickú podobu dala knihe Ľubica Segečová.
Texty zaradené do tejto publikácie vznikli v rámci dvoch paralelne prebiehajúcich výskumných projektov – projekt Architektúra totalitných režimov 20. storočia v manažovaní mesta (Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Urban Management, www.atrium-see.eu) bol orientovaný na výskum architektúry spojenej s problematickými politickými režimami a kládol si za cieľ konštituovať európsku kultúrnu cestu zameranú na architektonické dedičstvo súvisiace s totalitnými, respektíve autoritatívnymi režimami v južnej a východnej Európe. Výskumný projekt Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a obnovu diel modernej architektúry sa zasa sústredil na špecifické súvislosti slovenskej architektonickej situácie.

Vydal Slovart, 2013, 312 strán, ISBN: 978-80-556-1056-6
Informácie: Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV, kontakt: Maria Topolčanská, usartopo@savba.sk, 0908 441548, www.slovart.sk